Regulamin Ośrodka Niezamyśl

§ 1

Prawa i obowiązki osób korzystających z usług Ośrodka Wczasowo-Rekreacyjnego Niezamyśl określają wydane w oparciu o art. 384 § 1 k.c. Zasady zamawiania i świadczenia usług hotelarskich O.W.R. Niezamyśl, zwane dalej Zasadami świadczenia usług, względnie postanowienia umów zawartych na piśmie, o ile zawierają odmienne od niniejszych zasad świadczenia usług regulacje.

§ 2

 1. Domek/pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00.
 3. Najmując domek/pokój hotelowy określa się czas pobytu w Ośrodku.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, będzie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
 6. Przy meldunku zostawia się w depozycie kaucję w wysokości 200 zł na każdy domek do momentu wyjazdu i sprawdzenia domku przez pracownika Ośrodka.
 7. Gość Ośrodka nie ma prawa przekazywać zwalnianego miejsca przez siebie w pokoju/domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 8. Na terenie Ośrodka w porze nocnej mają prawo przebywać tylko osoby zameldowane i zgłoszone w recepcji Ośrodka

§ 3

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług hotelarskich następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca i wpłaceniu zaliczki w Ośrodku Wczasowo-Rekreacyjnym Niezamyśl.
 2. W przypadku rezerwacji pobytu, w ciągu najbliższego dnia roboczego należy wpłacić na podany nr konta zaliczkę w kwocie 30 % całości. Wpłatę pozostałej części kwoty należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.
 3. W celu zawarcia umowy z hotelem zleceniodawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. Wszelkie zmiany co do ilości wynajmowanych domków/pokoi należy zgłaszać do 3 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku późniejszych zmian lub nie zgłoszenia będą traktowane jak zajęte i pobierana będzie normalna opłata za najem.
 5. Zasady zwrotu zaliczek wpłacanych na poczet wypoczynku gości indywidualnych (z wyłączeniem grup zorganizowanych):
  • do 4 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 100% z potrąceniem 20 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
  • do 2 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 50% z potrąceniem 20 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
  • od 2 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki nie są zwracane.
 6. W przypadku skróconego pobytu Ośrodek nie ma obowiązku zwracać wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.

§ 4

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach/domkach: grzałek, kuchenek gazowych, elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju/domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 2. Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  W przypadku zgubienia kluczy otrzymanych od personelu Ośrodka będzie naliczana dodatkowa kwota w wysokości 50zł netto (koszt wymiany zamka).
 4. Koszty wyrządzonych szkód są wyrażone w wartościach netto.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa oraz za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

§ 5

 1. Na terenie Ośrodka zabrania się rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i zastawiania drogi wyjazdowej innym samochodom. Przy wyjazdach i wjazdach z parkingu należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Zabrania się wynoszenia naczyń i sztućców z jadalni oraz używania kocy/ręczników będących na wyposażeniu Ośrodka do plażowania.
 3. Gość korzystający z aneksu kuchennego w hotelu proszony jest o zostawienie porządku w stanie nie pogorszonym, oraz o nie wynoszenie wyposażenia (czajnik, kuchenka mikrofalowa, naczynia) do swoich pokoi i na zewnątrz hotelu.
 4. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA.

§ 6

 1. Uwaga, przy rezerwacji domku prosimy koniecznie o informacją o zamiarze przywiezienia psa.
  Zwierzęta domowe są mile widziane tylko i wyłącznie w domkach pod warunkiem, że Właściciele wyprowadzają je na smyczy i po nich sprzątają. Prosimy o zabranie smyczy, kagańca i aktualnego świadectwa szczepienia. Pies nie może w jakikolwiek sposób zakłócać pobytu innych wczasowiczów. Za zachowanie pupila odpowiedzialny jest wyłącznie Właściciel, który pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swoje zwierzę. Zabrania się wchodzenia psów na kąpielisko i plażę.

§ 7

 1. Przed wyjazdem prosimy o pozostawienie pomieszczenia w należytym porządku.
 2. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gościa, pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Ośrodka.
 3. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, opuszczeniem terenu ośrodka oraz roszczeniem odszkodowawczym w przypadku stwierdzonych szkód na mieniu lub niestosownym zachowaniu (np. zakłócanie spokoju na terenie Ośrodka w tym ciszy nocnej).
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje konsekwencjami finansowymi (w przypadku domków letniskowych utratą kaucji zwrotnej)
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przedmioty te zostaną przechowane przez okres jednego miesiąca, a następnie zutylizowane.

 § 8

 1. Przy wypożyczaniu sprzętu wodnego/ rekreacyjnego zostawia się dobrowolnie dokument potwierdzający tożsamości (np. karta pływacka)